Cruceiros

Data de 1885. Ten plataforma dun só chanzo. Sobre ela érguese o pedestal cúbico con inscrición na que aparece o nome do autor, Francisco Otero, isto é moi curioso xa que os canteiros non empezan a firmar as súas obras ata o século XX. O varal é cilíndrico con incisións en apariencia desordenadas todo ao longo. O capitel está decorado con ramillos sobre os que hai cabezas de anxos con ás que sustentan unha peana circular da que sae a  cruz, cilíndrica, con imaxe de Cristo co cartel de INRI no anverso, e da Virxe no reverso.

Do 1737, segundo consta no Libro de Fábrica foi encargado no 1735 ao canteiro Alberto Pichel de Negreiros. Cruceiro sinxelo, plataforma de 2 chanzos. Pedestal cúbico, do que sae o varal, aínda que curiosamente non do centro, senón que está pegado ao pousadoiro. Capitel con molduras e cruz sin imaxes

Do 1789. Plataforma de 1 chanzo. Pousadoiro. Pedestal cúbico ten a imaxe dun anfibio ou reptil , representación do demo. No varal a imaxe dunha tartaruga, as imaxes de Adán e Eva, por enriba deles a árbore da resurrección. Capitel decorado con flores de lis e volutas no centro de cada lado unha cara. A cruz ten a imaxe de Cristo polo anverso e a Virxe polo reverso.

Cruceiro que nace sobre plataforma de dous chanzos. O pedestal é cúbico con inscricións nos catro lados nelas aparece a data de construción, 1889. O varal é octogonal, excepto nos extremos que é cadrado e ten baixorrelevos. O capitel con molduras da paso a cruz na que non hai figuración.

De 1901, foi esculpido por Manuel González Perdiz. Con plataforma dun chanzo sobre o que se apoia o pedestal cúbico en “garganta”. O varal moi curioso xa que empeza en forma cadrada, segue octogonal e no último tramo é cilíndrico e nel aparecen tres figuras sobre peanas. O capitel está decorado con follas, volutas e pequenas cabezas. A cruz e cilíndrica e nela aparecen, no anverso Cristo co catel de INRI e no reverso a Verónica.

Situado no casco urbano de Lalín na Rúa do Cruceiro, posúe todolos elementos dos cruceiros. Plataforma de 3 chanzos. Pedestal cúbico, no que existe unha inscrición, hoxe ilexible que o data no 1675, o que o convirte no cruceiro mais antigo do municipio, na parte superior do pedestal, caveiras en algunha das esquinas e ferramentas da paixón. Pousadoiro. Varal octogonal liso. Capitel con volutas e caras no centro. Cruz octogonal con Cristo no anverso e a Virxe rezando sostida por unha cara no reverso.

Cruceiro que nace sobre plataforma de tres chanzos . O pedestal con forma de cubo ten inscrición na que se pode ver a data de construción, 1814. En cada esquina superior unha caveira. Sobre este cubo unha especie de base circular da que parte o varal, cadrado coas esquinas biseladas. O capitel tamén e cuadrado e ten un anxo en cada cara.

Data de 1763. Plataforma de tres chanzos. Pedestal cúbico no que aparece inscrición coa data de construción. Varal octogonal liso. Capitel formado por duas filas de follas, na parte superior pequenas volutas que teñen no punto de unión caras. A cruz é cilíndrica, no anverso a imaxe de Cristo crucificado, sobre él a inscrición de INRI; mentres que no reverso ten unha imaxe da Virxe coas mans entrelazadas

Do 1709

Cruceiro sobre un chanzo cadrado e unha base cúbica coas arestas rebaixadas. Varal cilíndrico no que destaca un saínte en forma de pequena placa. O capitel con volutas ábrese paso no medio de follas.  A  cruz é cilíndrica e nela aparecen as imaxes de Cristo crucificado cunha cara baixo os pes. e da Virxe coas mans entrelazadas, e apoiada sobre unha peana sotida por unha cara.

Situado na parroquia de Anzo, data do 1709.

Cruceiro que nace sobre unha base cúbica de pedra. Posúe un varal octogonal. O capitel xurde de entre follas e posúe grandes volutas e caras no punto de unión das mesmas. A cruz é cilíndrica e nela aparecen as imaxes de Cristo crucificado e da Virxe coas mans entrelazadas ,sobre peana sustentada por unha cara.